Ϸ, ϸ(쇼)는 그리스 문자 자모이다. 원래 그리스어에는 없으나 박트리아어, 그리스어에는 있는 음운 [ʃ]의 소리를 나타내는 문자이다. 자형룬 문자, 라틴 문자에서 음운 [θ]의 소리를 나타내는 Þ에 비슷하다.

그리스 문자
Αα 알파 Νν
Ββ 베타 Ξξ 크시
Γγ 감마 Οο 오미크론
Δδ 델타 Ππ 파이
Εε 엡실론 Ρρ
Ζζ 제타 Σσς 시그마
Ηη 에타 Ττ 타우
Θθ 세타 Υυ 입실론
Ιι 요타 Φφ
Κκ 카파 Χχ
Λλ 람다 Ψψ 프시
Μμ Ωω 오메가
기타 문자
디감마 스티그마
헤타
코파 삼피

참조 편집