마우자이 아무 FC

마우자이 아무 FC(موج‌های آمو)는 쿤두즈를 연고로 하는 아프가니스탄의 축구 클럽이다. 현재 아프가니스탄 프리미어리그에 참가하고 있다.

마우자이 아무 FC
전체 명칭موج‌های آمو
리그아프가니스탄 프리미어리그
창단2012년
경기장바그흘란 쿤두즈 경기장, 쿤두즈