"The Original"의 두 판 사이의 차이

991 바이트 제거됨 ,  3년 전
| 작사1 = [[김창훈 (가수)|김창훈]]
| 작곡1 = 김창훈
| 편곡1 재생시간1 = [[박강호]]4:55
| 프로듀서1 = 김창훈
| 재생시간1 = 4:55
 
| 제목2 = 오늘밤
| 작사2 = 김창훈
| 작곡2 = 김창훈
| 재생시간2 = 4:01
| 편곡2 = 박강호
| 프로듀서2 = 김창훈
| 재생시간2 = 4:01
 
| 제목3 = 그대여 다시 오세요
| 작사3 = 김창훈
| 작곡3 = 김창훈
| 재생시간3 = 4:14
| 편곡3 = [[연석원]]
| 프로듀서3 = 김창훈
| 재생시간3 = 4:14
 
| 제목4 = 나홀로 뜰앞에서
| 작사4 = 김창훈
| 작곡4 = 김창훈
| 재생시간4 = 3:18
| 편곡4 = 연석원
| 프로듀서4 = 김창훈
| 재생시간4 = 3:18
 
| 제목5 = 강변연가
| music5작사5 = 김창훈
| lyrics5작곡5 = 김창훈
| 재생시간5 = 3:13
| arranger5 = 연석원
| producer5 = 김창훈
| longnote5 =
| extra5 = 나홀로 뜰앞에서
| 재생시간5 = 3:13
 
| 제목6 = 선물
| 프로듀서1작사6 = 김창훈
| note6 =
| music6작곡6 = 김창훈
| 재생시간6 = 2:29
| lyrics6 = 김창훈
| arranger6 = 연석원
| producer6 = 김창훈
| longnote6 =
| extra6 = 나홀로 뜰앞에서
| 재생시간6 = 2:29
 
| 제목7 = 편지
| music7작사7 = [[이장희 (가수)|이장희]]
| lyrics7작곡7 = 이장희
| 재생시간7 = 3:20
| arranger7 = [[송홍섭]]
| producer7 = 이장희
| longnote7 =
| extra7 = [[나홀로 춤을 추긴 너무 외로워]]
| 재생시간7 = 3:20
 
| 제목8 = 잊혀진 사람
| lyrics8작사8 = [[이고월]]
| note8 =
| music8작곡8 = [[이고월]]
| 재생시간8 = 4:34
| lyrics8 = 이고월
| arranger8 = 연석원
| producer8 = 이장희
| longnote8 =
| extra8 = 나홀로 춤을 추긴 너무 외로워
| 재생시간8 = 4:34
 
| 제목9 = 사랑의 골목길 (Remix)
| producer7작사9 = 이장희
| note9 =
| music9작곡9 = 이장희
| 재생시간9 = 3:21
| lyrics9 = 이장희
| arranger9 = 송홍섭
| producer9 = 이장희
| longnote9 =
| extra9 = 나홀로 춤을 추긴 너무 외로워
| 재생시간9 = 3:21
 
| 제목10 = 나 그대에게 모두 드리리
| producer8작사10 = 이장희
| note10 =
| music10작곡10 = 이장희
| 재생시간10 = 4:06
| lyrics10 = 이장희
| arranger10 = 연석원
| producer10 = 이장희
| longnote10 =
| extra10 = 나홀로 춤을 추긴 너무 외로워
| 재생시간10 = 4:06
 
| 제목11 = 이젠 혼자 일어서야해일어서야 해
| 작사11 = 지예
| music11작곡11 = [[하광훈]]
| lyrics11 = [[지예]]
| 재생시간11 = 3:47
| arranger11 = 하광훈<br>[[이호준 (작곡가|이호준]]<br>[[박청귀]]
| producer11 = 하광훈
| longnote11 =
| extra11 = [[기분 좋은 날 (음반)|기분 좋은 날]]
| 재생시간11 = 3:47
 
| 제목12 = 싫어요
| lyrics12작사12 = [[김순곤]]
| music12작곡12 = [[이해룡]]
| lyrics12 = [[김순곤]]
| 재생시간12 = 3:20
| arranger12 = 하광훈<br>이호준<br>박청귀
| producer12 = 하광훈
| longnote12 =
| extra12 = 기분 좋은 날
| 재생시간12 = 3:20
 
| 제목13 = 이젠 잊기로 해요

편집

72