"WJ STAY?"의 두 판 사이의 차이

547 바이트 제거됨 ,  2년 전
편집 요약 없음
태그: m 모바일 웹
{{음반 정보
| 음반명 = WJ STAY?
| 음반종류 = EP
| 가수명 = [[우주소녀]]
| 언어 = [[한국어]]
| 레이블 = [[카카오엠|Kakao M]]
| 프로듀서 = [[제이크 케이|Jake K]]
| 전앨범 = ''[[WJ PLEASE?]]''<br/>(2018년)
| 현앨범 = '''''WJ STAY?'''''<br/>(2019년)
| 기타 = {{외부 뮤직 비디오|type=EP|{{유튜브|7BSCgMMJoHA|La La Love}}}}
}}
《'''WJ STAY'''》는 [[우주소녀]]의 여섯 번째 미니앨범으로, 2019년 1월 8일 발매되었다. 전작  <[[WJ PLEASE?]]>에 이어 중국인 멤버 3명이 빠진, 10인조로는 두번째 음반 활동이다.
 
== 수록곡 ==
{{곡 목록
| 총재생시간 = 24:25
| 작사표시 = 예
| 작곡표시 = 예
| 기타정보편곡표시 = 편곡
 
| 제목1 = '''La La Love'''
| 작사1 = {{hlist|진리|엑시}}
| 재생시간1 = 3:22
| 작곡1 = {{hlist|장준호|진리|Jake K}}
| note1 =
| 작사1 편곡1 = {{hlist|진리(FULL8LOOM)장준호|[[엑시]]Jake K}}
| 재생시간1 = 3:22
| 작곡1 = {{hlist|영광의얼굴들(FULL8LOOM)|진리(FULL8LOOM)| JAKE K(FULL8LOOM)}}
| 기타1 = {{hlist|영광의 얼굴들(FULL8LOOM)|JAKE K(FULL8LOOM)}}
 
| 제목2 = You Got
| 작사2 = {{hlist|진리|엑시}}
| note2 =
| 작곡2 = {{hlist|장준호|진리|Jake K}}
| 재생시간2 = 3:34
| 작사2 편곡2 = {{hlist|진리(FULL8LOOM)장준호|엑시Jake K}}
| 재생시간2 = 3:34
| 작곡2 = {{hlist|영광의 얼굴들(FULL8LOOM)|진리(FULL8LOOM)| JAKE K(FULL8LOOM)}}
| 기타2 = {{hlist|영광의 얼굴들(FULL8LOOM),|JAKE K(FULL8LOOM)}}
 
| 제목3 = 1억개의 별
| 주3 = Star
| 기타3 작사3 = {{hlist|이하진|[[최현준]]|김승수|[[엑시]]}}
| 재생시간3 = 4:15
| 작사3 작곡3 = {{hlist|이하진|최현준|김승수|엑시}}
| 작곡3 편곡3 = {{hlist|최현준|김승수}}
| 재생시간3 = 4:15
| 기타3 = {{hlist|최현준|김승수}}
 
| 제목4 = 그때 우리
| 주4 = Memories
| 작사4 = {{hlist|e.one|정민|엑시}}
|재생시간4 = 3:09
| 작사4 작곡4 = {{hlist|정호현(e.one),|최현준| 정민|엑시}}
| 작곡4 편곡4 = {{hlist|정호현(e.one)|최현준|정민}}
| 재생시간4 = 3:09
| 기타4 = {{hlist|정호현(e.one)|최현준|정민}}
 
| 제목5 = 칸타빌레(노래하듯이)
| 주5 = 노래하듯이) = (Cantabile
| 기타5 작사5 = {{hlist|[[키겐(Kiggen)]]|MOpin|김진솔|엑시}}
| 재생시간5 = 3:24
| 작사5 작곡5 = {{hlist|키겐(Kiggen)|MOpin|김진솔|엑시Min}}
| 작곡5 편곡5 = {{hlist|키겐(Kiggen)|MOpin|김진솔|Min}}
| 재생시간5 = 3:24
| 기타5 = {{hlist|키겐(Kiggen)|MOpin|김진솔}}
 
| 제목6 = 12 O’clock
| 작사6 = {{hlist|Kriz|[[브라더수]]|Dart|P!Bee|엑시}}
| note6 =
| 작곡6 = {{hlist|dress|Yenevara|Kriz|브라더수|Dart|P!Bee|glowingdog|김연서}}
| 재생시간6 = 3:35
| 작사6 편곡6 = {{hlist|Kriz|브라더수(BrotherSu)|Dart|P!Beedress|엑시Yenevara}}
| 재생시간6 = 3:35
| 작곡6 = {{hlist|dress|Kriz|브라더수(BrotherSu)|글로잉독(glowingdog)|Yenevara|김연서|Dart|P!Bee}}
| 기타6 = {{hlist|dress|Yenevara}}
 
| 제목7 = 우주정거장
| 작사7 = {{hlist|[[다원]]|김규석|엑시}}
| note7 =
| 작곡7 = {{hlist|Dawon다원|신쿵}}
| 재생시간7 = 3:06
| 작사7 편곡7 = {{hlist|Dawon|김규석|Exy신쿵}}
| 재생시간7 = 3:06
| 작곡7 = {{hlist|Dawon|신쿵}}
| 기타7 = {{hlist|신쿵}}
 
| 총재생시간 = 24:25
}}