"ISO/IEC 8859"의 두 판 사이의 차이

106 바이트 제거됨 ,  8년 전
영문페이지와 같이, 할당되지 않은 문자와 새로 추가된 영역이 하일라이트 되도록 수정
잔글
(영문페이지와 같이, 할당되지 않은 문자와 새로 추가된 영역이 하일라이트 되도록 수정)
|-
!10100001!!241!!161!!A1
|[[¡]]||[[Ą]]||[[Ħ]]||[[Ą]]||[[Ё]]||style="background-color:*#ccffcc;"| ||[[‘]]||style="background-color:*#ccffcc;"| ||[[¡]]||[[Ą]]||[[ก]]||[[”]]||[[Ḃ]]||[[¡]]||[[Ą]]
|-
!10100010!!242!!162!!A2
|[[¢]]||colspan="2"|[[˘]]||[[ĸ]]||[[Ђ]]||style="background-color:*#ccffcc;"| ||[[’]]||[[¢]]||[[¢]]||[[Ē]]||[[ข]]||[[¢]]||[[ḃ]]||[[¢]]||[[ą]]
|-
!10100011!!243!!163!!A3
|[[£]]||[[Ł]]||[[£]]||[[Ŗ]]||[[Ѓ]]||style="background-color:*#ccffcc;"| ||colspan="3"|[[£]]||[[Ģ]]||[[ฃ]]||colspan="3"|[[£]]||[[Ł]]
|-
!10100100!!244!!164!!A4
|colspan="4"|[[¤]]||[[Є]]||[[¤]]||style="background-color:*#ffff99;"|[[€]]||colspan="2"|[[¤]]||[[Ī]]||[[ค]]||[[¤]]||[[Ċ]]||colspan="2"|[[€]]
|-
!10100101!!245!!165!!A5
|[[¥]]||[[Ľ]]||style="background-color:*#ccffcc;"| ||[[Ĩ]]||[[Ѕ]]||style="background-color:*#ccffcc;"| ||style="background-color:*#ffff99;"|[[₯]]||colspan="2"|[[¥]]||[[Ĩ]]||[[ฅ]]||[[„]]||[[ċ]]||[[¥]]||[[„]]
|-
!10100110!!246!!166!!A6
|[[¦]]||[[Ś]]||[[Ĥ]]||[[Ļ]]||[[І]]||style="background-color:*#ccffcc;"| ||colspan="3"|[[¦]]||[[Ķ]]||[[ฆ]]||[[¦]]||[[Ḋ]]||colspan="2"|[[Š]]
|-
!10100111!!247!!167!!A7
|colspan="4"|[[§]]||[[Ї]]||style="background-color:*#ccffcc;"| ||colspan="4"|[[§]]||[[ง]]||colspan="4"|[[§]]
|-
!10101000!!250!!168!!A8
|colspan="4"|[[¨]]||[[Ј]]||style="background-color:*#ccffcc;"| ||colspan="3"|[[¨]]||[[Ļ]]||[[จ]]||[[Ø]]||[[Ẁ]]||colspan="2"|[[š]]
|-
!10101001!!251!!169!!A9
|[[©]]||[[Š]]||[[터키어의 I|İ]]||[[Š]]||[[Љ]]||style="background-color:*#ccffcc;"| ||colspan="3"|[[©]]||[[Đ]]||[[ฉ]]||colspan="4"|[[©]]
|-
!10101010!!252!!170!!AA
|[[ª]]||colspan="2"|[[Ş]]||[[Ē]]||[[Њ]]||style="background-color:*#ccffcc;"| ||style="background-color:*#ffff99;"|[[ͺ]]||[[×]]||[[ª]]||[[Š]]||[[ช]]||[[Ŗ]]||[[Ẃ]]||[[ª]]||[[Ș]]
|-
!10101011!!253!!171!!AB
|[[«]]||[[Ť]]||[[Ğ]]||[[Ģ]]||[[Ћ]]||style="background-color:*#ccffcc;"| ||colspan="3"|[[«]]||[[Ŧ]]||[[ซ]]||[[«]]||[[ḋ]]||colspan="2"|[[«]]
|-
!10101100!!254!!172!!AC
|-
!10101110!!256!!174!!AE
|[[®]]||[[Ž]]||style="background-color:*#ccffcc;"| ||[[Ž]]||[[Ў]]||style="background-color:*#ccffcc;"| ||style="background-color:*#ccffcc;"| ||colspan="2"|[[®]]||[[Ū]]||[[ฎ]]||colspan="3"|[[®]]||[[ź]]
|-
!10101111!!257!!175!!AF
|[[¯]]||colspan="2"|[[Ż]]||[[¯]]||[[Џ]]||style="background-color:*#ccffcc;"| ||[[―]]||colspan="2"|[[¯]]||[[Ŋ]]||[[ฏ]]||[[Æ]]||[[Ÿ]]||[[¯]]||[[Ż]]
|-
!10110000!!260!!176!!B0
|colspan="4"|[[°]]||[[А]]||style="background-color:*#ccffcc;"| ||colspan="4"|[[°]]||[[ฐ]]||[[°]]||[[Ḟ]]||colspan="2"|[[°]]
|-
!10110001!!261!!177!!B1
|[[±]]||[[ą]]||[[ħ]]||[[ą]]||[[Б]]||style="background-color:*#ccffcc;"| ||colspan="3"|[[±]]||[[ą]]||[[ฑ]]||[[±]]||[[ḟ]]||colspan="2"|[[±]]
|-
!10110010!!262!!178!!B2
|[[²]]||[[˛]]||[[²]]||[[˛]]||[[В]]||style="background-color:*#ccffcc;"| ||colspan="3"|[[²]]||[[ē]]||[[ฒ]]||[[²]]||[[Ġ]]||[[²]]||[[Č]]
|-
!10110011!!263!!179!!B3
|[[³]]||[[ł]]||[[³]]||[[ŗ]]||[[Г]]||style="background-color:*#ccffcc;"| ||colspan="3"|[[³]]||[[ģ]]||[[ณ]]||[[³]]||[[ġ]]||[[³]]||[[ł]]
|-
!10110100!!264!!180!!B4
|colspan="4"|[[´]]||[[Д]]||style="background-color:*#ccffcc;"| ||[[΄]]||colspan="2"|[[´]]||[[ī]]||[[ด]]||[[“]]||[[Ṁ]]||colspan="2"|[[Ž]]
|-
!10110101!!265!!181!!B5
|[[µ]]||[[ľ]]||[[µ]]||[[ĩ]]||[[Е]]||style="background-color:*#ccffcc;"| ||[[΅]]||colspan="2"|[[µ]]||[[ĩ]]||[[ต]]||[[µ]]||[[ṁ]]||[[µ]]||[[”]]
|-
!10110110!!266!!182!!B6
|[[¶]]||[[ś]]||[[ĥ]]||[[ļ]]||[[Ж]]||style="background-color:*#ccffcc;"| ||[[Ά]]||colspan="2"|[[¶]]||[[ķ]]||[[ถ]]||colspan="4"|[[¶]]
|-
!10110111!!267!!183!!B7
|[[·]]||[[ˇ]]||[[·]]||[[ˇ]]||[[З]]||style="background-color:*#ccffcc;"| ||colspan="4"|[[·]]||[[ท]]||[[·]]||[[Ṗ]]||colspan="2"|[[·]]
|-
!10111000!!270!!184!!B8
|colspan="4"|[[¸]]||[[И]]||style="background-color:*#ccffcc;"| ||[[Έ]]||colspan="2"|[[¸]]||[[ļ]]||[[ธ]]||[[ø]]||[[ẁ]]||colspan="2"|[[ž]]
|-
!10111001!!271!!185!!B9
|[[¹]]||[[š]]||[[터키어의 I|ı]]||[[š]]||[[Й]]||style="background-color:*#ccffcc;"| ||[[Ή]]||colspan="2"|[[¹]]||[[đ]]||[[น]]||[[¹]]||[[ṗ]]||[[¹]]||[[č]]
|-
!10111010!!272!!186!!BA
|[[º]]||colspan="2"|[[ş]]||[[ē]]||[[К]]||style="background-color:*#ccffcc;"| ||[[Ί]]||[[÷]]||[[º]]||[[š]]||[[บ]]||[[ŗ]]||[[ẃ]]||[[º]]||[[ș]]
|-
!10111011!!273!!187!!BB
|-
!10111100!!274!!188!!BC
|[[¼]]||[[ź]]||[[ĵ]]||[[ŧ]]||[[М]]||style="background-color:*#ccffcc;"| ||[[Ό]]||colspan="2"|[[¼]]||[[ž]]||[[ผ]]||[[¼]]||[[ỳ]]||colspan="2"|[[Œ]]
|-
!10111101!!275!!189!!BD
|[[½]]||[[˝]]||[[½]]||[[Ŋ]]||[[Н]]||style="background-color:*#ccffcc;"| ||colspan="3"|[[½]]||[[―]]||[[ฝ]]||[[½]]||[[Ẅ]]||colspan="2"|[[œ]]
|-
!10111110!!276!!190!!BE
|[[¾]]||[[ž]]||style="background-color:*#ccffcc;"| ||[[ž]]||[[О]]||style="background-color:*#ccffcc;"| ||[[Ύ]]||colspan="2"|[[¾]]||[[ū]]||[[พ]]||[[¾]]||[[ẅ]]||colspan="2"|[[Ÿ]]
|-
!10111111!!277!!191!!BF
|[[¿]]||colspan="2"|[[ż]]||[[ŋ]]||[[П]]||[[؟]]||[[Ώ]]||style="background-color:*#ccffcc;"| ||[[¿]]||[[ŋ]]||[[ฟ]]||[[æ]]||[[ṡ]]||[[¿]]||[[ż]]
|-
!11000000!!300!!192!!C0
|[[À]]||[[Ŕ]]||[[À]]||[[Ā]]||[[Р]]||style="background-color:*#ccffcc;"| ||[[ΐ]]||style="background-color:*#ccffcc;"| ||[[À]]||[[Ā]]||[[ภ]]||[[Ą]]||colspan="3"|[[À]]
|-
!11000001!!301!!193!!C1
|colspan="4"|[[Á]]||[[С]]||[[ء]]||[[Α]]||style="background-color:*#ccffcc;"| ||colspan="2"|[[Á]]||[[ม]]||[[Į]]||colspan="3"|[[Á]]
|-
!11000010!!302!!194!!C2
|colspan="4"|[[Â]]||[[Т]]||[[آ]]||[[Β]]||style="background-color:*#ccffcc;"| ||colspan="2"|[[Â]]||[[ย]]||[[Ā]]||colspan="3"|[[Â]]
|-
!11000011!!303!!195!!C3
|[[Ã]]||[[Ă]]||style="background-color:*#ccffcc;"| ||[[Ã]]||[[У]]||[[أ]]||[[Γ]]||style="background-color:*#ccffcc;"| ||colspan="2"|[[Ã]]||[[ร]]||[[Ć]]||colspan="2"|[[Ã]]||[[Ă]]
|-
!11000100!!304!!196!!C4
|colspan="4"|[[Ä]]||[[Ф]]||[[ؤ]]||[[Δ]]||style="background-color:*#ccffcc;"| ||colspan="2"|[[Ä]]||[[ฤ]]||colspan="4"|[[Ä]]
|-
!11000101!!305!!197!!C5
|[[Å]]||[[Ĺ]]||[[Ċ]]||[[Å]]||[[Х]]||[[إ]]||[[Ε]]||style="background-color:*#ccffcc;"| ||colspan="2"|[[Å]]||[[ล]]||colspan="3"|[[Å]]||[[Ć]]
|-
!11000110!!306!!198!!C6
|[[Æ]]||[[Ć]]||[[Ĉ]]||[[Æ]]||[[Ц]]||[[ئ]]||[[Ζ]]||style="background-color:*#ccffcc;"| ||colspan="2"|[[Æ]]||[[ฦ]]||[[Ę]]||colspan="3"|[[Æ]]
|-
!11000111!!307!!199!!C7
|colspan="3"|[[Ç]]||[[Į]]||[[Ч]]||[[ا]]||[[Η]]||style="background-color:*#ccffcc;"| ||[[Ç]]||[[Į]]||[[ว]]||[[Ē]]||colspan="3"|[[Ç]]
|-
!11001000!!310!!200!!C8
|[[È]]||[[Č]]||[[È]]||[[Č]]||[[Ш]]||[[ب]]||[[Θ]]||style="background-color:*#ccffcc;"| ||[[È]]||[[Č]]||[[ศ]]||[[Č]]||colspan="3"|[[È]]
|-
!11001001!!311!!201!!C9
|colspan="4"|[[É]]||[[Щ]]||[[ة]]||[[Ι]]||style="background-color:*#ccffcc;"| ||colspan="2"|[[É]]||[[ษ]]||colspan="4"|[[É]]
|-
!11001010!!312!!202!!CA
|[[Ê]]||[[Ę]]||[[Ê]]||[[Ę]]||[[Ъ]]||[[ت]]||[[Κ]]||style="background-color:*#ccffcc;"| ||[[Ê]]||[[Ę]]||[[ส]]||[[Ź]]||colspan="3"|[[Ê]]
|-
!11001011!!313!!203!!CB
|colspan="4"|[[Ë]]||[[Ы]]||[[ث]]||[[Λ]]||style="background-color:*#ccffcc;"| ||colspan="2"|[[Ë]]||[[ห]]||[[Ė]]||colspan="3"|[[Ë]]
|-
!11001100!!314!!204!!CC
|[[Ì]]||[[Ě]]||[[Ì]]||[[Ė]]||[[Ь]]||[[ج]]||[[Μ]]||style="background-color:*#ccffcc;"| ||[[Ì]]||[[Ė]]||[[ฬ]]||[[Ģ]]||colspan="3"|[[Ì]]
|-
!11001101!!315!!205!!CD
|colspan="4"|[[Í]]||[[Э]]||[[ح]]||[[Ν]]||style="background-color:*#ccffcc;"| ||colspan="2"|[[Í]]||[[อ]]||[[Ķ]]||colspan="3"|[[Í]]
|-
!11001110!!316!!206!!CE
|colspan="4"|Î||[[Ю]]||[[خ]]||[[Ξ]]||style="background-color:*#ccffcc;"| ||colspan="2"|Î||[[ฮ]]||[[Ī]]||colspan="3"|Î
|-
!11001111!!317!!207!!CF
|Ï||[[Ď]]||Ï||[[Ī]]||[[Я]]||[[د]]||[[Ο]]||style="background-color:*#ccffcc;"| ||colspan="2"|Ï||[[ฯ]]||[[Ļ]]||colspan="3"|Ï
|-
!11010000!!320!!208!!D0
|Ð||[[Đ]]||style="background-color:*#ccffcc;"| ||[[Đ]]||[[а]]||[[ذ]]||[[Π]]||style="background-color:*#ccffcc;"| ||[[Ğ]]||Ð||[[ะ]]||[[Š]]||[[Ŵ]]||colspan="2"|Ð
|-
!11010001!!321!!209!!D1
|Ñ||[[Ń]]||Ñ||[[Ņ]]||[[б]]||[[ر]]||[[Ρ]]||style="background-color:*#ccffcc;"| ||Ñ||[[Ņ]]||[[ั]]||[[Ń]]||colspan="2"|Ñ||[[Ń]]
|-
!11010010!!322!!210!!D2
|Ò||[[Ň]]||Ò||[[Ō]]||[[в]]||[[ز]]||style="background-color:*#ccffcc;"| ||style="background-color:*#ccffcc;"| ||Ò||[[Ō]]||[[า]]||[[Ņ]]||colspan="3"|Ò
|-
!11010011!!323!!211!!D3
|colspan="3"|Ó||[[Ķ]]||[[г]]||[[س]]||[[Σ]]||style="background-color:*#ccffcc;"| ||colspan="2"|Ó||[[ำ]]||colspan="4"|Ó
|-
!11010100!!324!!212!!D4
|colspan="4"|Ô||[[д]]||[[ش]]||[[Τ]]||style="background-color:*#ccffcc;"| ||colspan="2"|Ô||[[ิ]]||[[Ō]]||colspan="3"|Ô
|-
!11010101!!325!!213!!D5
|colspan="2"|[[Ő]]||[[Ġ]]||Õ||[[е]]||[[ص]]||[[Υ]]||style="background-color:*#ccffcc;"| ||colspan="2"|Õ||[[ี]]||colspan="4"|[[Ő]]
|-
!11010110!!326!!214!!D6
|colspan="4"|Ö||[[ж]]||[[ض]]||[[Φ]]||style="background-color:*#ccffcc;"| ||colspan="2"|Ö||[[ึ]]||colspan="4"|Ö
|-
!11010111!!327!!215!!D7
|colspan="4"|×||[[з]]||[[ط]]||[[Χ]]||style="background-color:*#ccffcc;"| ||×||[[Ũ]]||[[ื]]||×||[[Ṫ]]||×||[[Ś]]
|-
!11011000!!330!!216!!D8
|Ø||[[Ř]]||[[Ĝ]]||Ø||[[и]]||[[ظ]]||[[Ψ]]||style="background-color:*#ccffcc;"| ||colspan="2"|Ø||[[ุ]]||[[Ų]]||colspan="2"|Ø||[[Ű]]
|-
!11011001!!331!!217!!D9
|Ù||[[Ů]]||Ù||[[Ų]]||[[й]]||[[ع]]||[[Ω]]||style="background-color:*#ccffcc;"| ||Ù||[[Ų]]||[[ู]]||[[Ł]]||colspan="3"|Ù
|-
!11011010!!332!!218!!DA
|colspan="4"|Ú||[[к]]||[[غ]]||[[Ϊ]]||style="background-color:*#ccffcc;"| ||colspan="2"|Ú||[[ฺ]]||[[Ś]]||colspan="3"|Ú
|-
!11011011!!333!!219!!DB
|Û||[[Ű]]||colspan="2"|Û||[[л]]||style="background-color:*#ccffcc;"| ||[[Ϋ]]||style="background-color:*#ccffcc;"| ||colspan="2"|Û||style="background-color:*#ccffcc;"| ||[[Ū]]||colspan="3"|Û
|-
!11011100!!334!!220!!DC
|colspan="4"|Ü||[[м]]||style="background-color:*#ccffcc;"| ||[[ά]]||style="background-color:*#ccffcc;"| ||colspan="2"|Ü||style="background-color:*#ccffcc;"| ||colspan="4"|Ü
|-
!11011101!!335!!221!!DD
|colspan="2"|Ý||[[Ŭ]]||[[Ũ]]||[[н]]||style="background-color:*#ccffcc;"| ||[[έ]]||style="background-color:*#ccffcc;"| ||[[터키어의 I|İ]]||Ý||style="background-color:*#ccffcc;"| ||[[Ż]]||colspan="2"|Ý||[[Ę]]
|-
!11011110!!336!!222!!DE
|Þ||[[Ţ]]||[[Ŝ]]||[[Ū]]||[[о]]||style="background-color:*#ccffcc;"| ||[[ή]]||style="background-color:*#ccffcc;"| ||[[Ş]]||Þ||style="background-color:*#ccffcc;"| ||[[Ž]]||[[Ŷ]]||Þ||[[Ț]]
|-
!11011111!!337!!223!!DF
|colspan="4"|ß||[[п]]||style="background-color:*#ccffcc;"| ||[[ί]]||[[‗]]||colspan="2"|ß||[[฿]]||colspan="4"|ß
|-
!11100000!!340!!224!!E0
|-
!11100011!!343!!227!!E3
|ã||[[ă]]||style="background-color:*#ccffcc;"| ||ã||[[у]]||[[ك]]||[[γ]]||[[ד]]||colspan="2"|ã||[[ใ]]||[[ć]]||colspan="2"|ã||[[ă]]
|-
!11100100!!344!!228!!E4
|-
!11110000!!360!!240!!F0
|ð||[[đ]]||style="background-color:*#ccffcc;"| ||[[đ]]||[[ȑ]]||[[ِ]]||[[π]]||[[נ]]||[[ğ]]||ð||[[๐]]||[[š]]||[[ŵ]]||ð||[[đ]]
|-
!11110001!!361!!241!!F1
|-
!11110011!!363!!243!!F3
|colspan="3"|ó||[[ķ]]||[[ѓ]]||style="background-color:*#ccffcc;"| ||[[σ]]||[[ף]]||colspan="2"|ó||[[๓]]||colspan="4"|ó
|-
!11110100!!364!!244!!F4
|colspan="4"|ô||[[є]]||style="background-color:*#ccffcc;"| ||[[τ]]||[[פ]]||colspan="2"|ô||[[๔]]||[[ō]]||colspan="3"|ô
|-
!11110101!!365!!245!!F5
|colspan="2"|[[ő]]||[[ġ]]||õ||[[ѕ]]||style="background-color:*#ccffcc;"| ||[[υ]]||[[ץ]]||colspan="2"|õ||[[๕]]||colspan="4"|[[ő]]
|-
!11110110!!366!!246!!F6
|colspan="4"|ö||[[і]]||style="background-color:*#ccffcc;"| ||[[φ]]||[[צ]]||colspan="2"|ö||[[๖]]||colspan="4"|ö
|-
!11110111!!367!!247!!F7
|colspan="4"|÷||[[ї]]||style="background-color:*#ccffcc;"| ||[[χ]]||[[ק]]||÷||[[ũ]]||[[๗]]||÷||[[ṫ]]||÷||[[ś]]
|-
!11111000!!370!!248!!F8
|ø||[[ř]]||[[ĝ]]||ø||[[ј]]||style="background-color:*#ccffcc;"| ||[[ψ]]||[[ר]]||colspan="2"|ø||[[๘]]||[[ų]]||colspan="2"|ø||[[ű]]
|-
!11111001!!371!!249!!F9
|ù||[[ů]]||ù||[[ų]]||[[љ]]||style="background-color:*#ccffcc;"| ||[[ω]]||[[ש]]||ù||[[ų]]||[[๙]]||[[ł]]||colspan="3"|ù
|-
!11111010!!372!!250!!FA
|colspan="4"|ú||[[њ]]||style="background-color:*#ccffcc;"| ||[[ϊ]]||[[ת]]||colspan="2"|ú||[[๚]]||[[ś]]||colspan="3"|ú
|-
!11111011!!373!!251!!FB
|û||[[ű]]||colspan="2"|û||[[ћ]]||style="background-color:*#ccffcc;"| ||[[ϋ]]||style="background-color:*#ccffcc;"| ||colspan="2"|û||[[๛]]||[[ū]]||colspan="3"|û
|-
!11111100!!374!!252!!FC
|colspan="4"|ü||[[ќ]]||style="background-color:*#ccffcc;"| ||[[ό]]||style="background-color:*#ccffcc;"| ||colspan="2"|ü||style="background-color:*#ccffcc;"| ||colspan="4"|ü
|-
!11111101!!375!!253!!FD
|colspan="2"|ý||[[ŭ]]||[[ũ]]||§||style="background-color:*#ccffcc;"| ||[[ύ]]||style="background-color:*#ffff99;"|''LRM''||[[터키어의 I|ı]]||ý||style="background-color:*#ccffcc;"| ||[[ż]]||colspan="2"|ý||[[ę]]
|-
!11111110!!376!!254!!FE
|þ||[[ţ]]||[[ŝ]]||[[ū]]||[[ў]]||style="background-color:*#ccffcc;"| ||[[ώ]]||style="background-color:*#ffff99;"|''RLM''||[[ş]]||þ||style="background-color:*#ccffcc;"| ||[[ž]]||[[ŷ]]||þ||[[ț]]
|-
!11111111!!377!!255!!FF
|ÿ||colspan="3"|[[˙]]||[[џ]]||style="background-color:*#ccffcc;"| ||style="background-color:*#ccffcc;"| ||style="background-color:*#ccffcc;"| ||ÿ||[[ĸ]]||style="background-color:*#ccffcc;"| ||[[’]]||colspan="3"|ÿ
|}
 
*0xA0위치에는 [[NBSP]](non breaking space) 문자가, 0xAD에는 대개 [[소프트 하이픈]](soft hyphen) 문자가 놓여있다. 다른 빈 자리는 <span style="background:*#ccffcc;">할당되지 않은 영역</span>이거나 현재 사용자 시스템이 표시할 수 없는 글자이다.
 
*ISO/IEC 8859-7:*2003과 ISO/IEC 8859-8:*1999에서 <span style="background-color:*#ffff99;">새로 추가된 영역</span>이 있다. LRM은 좌에서 우표시(U+200E), RLM은 우에서 좌 표시(U+200F)에 대응한다.
 
{{ISO 표준}}
익명 사용자