"신베이시"의 두 판 사이의 차이

크기가 바뀐 것이 없음 ,  4년 전
편집 요약 없음
잔글 (119.196.185.44(토론)의 편집을 전부 되돌림: 왜곡)
| 청사소재지 = 반차오 구
| 면적 = 2,502.5667
| 인구 = 3,955966,777533
| 인구년도 = 20142015
| 시간대 = +8
| 지역번호 = 02
| Bālǐ Qū
| Pat-lí Khu
| 3637,299400
| 39.4933
|-
| Bǎnqiáo Qū
| Pang-kiô Khu
| 556554,933545
| 23.1373
|-
| Dànshuǐ Qū
| Tām-chuí Khu
| 155160,547990
| 70.6565
|-
| Gòngliáo Qū
| Kòng-liâu Khu
| 1312,293879
| 99.9734
|-
| Jīnshān Qū
| Kim-san Khu
| 22,383200
| 49.2132
|-
| Línkǒu Qū
| Nâ-khàu Khu
| 9499,440462
| 54.1519
|-
| Lúzhōu Qū
| Lô͘-chiu Khu
| 199,447814
| 8.321
|-
| Pínglín Qū
| Pêⁿ-nâ Khu
| 6,463481
| 170.8350
|-
| Píngxī Qū
| Pêng-khe Khu
| 4,996895
| 71.3382
|-
| Ruìfāng Qū
| Sūi-hong Khu
| 4140,450982
| 70.7336
|-
| Sānchóng Qū
| Sam-tiông Khu (Saⁿ-tēng-po͘)
| 389388,762387
| 16.3170
|-
| Sānxiá Qū
| Sam-kiap Khu
| 110112,072170
| 191.4508
|-
| Sānzhī Qū
| Sam-chi Khu
| 23,459454
| 65.9909
|-
| Shēnkēng Qū
| Chhim-kheⁿ Khu
| 23,583544
| 20.5787
|-
| Shídìng Qū
| Chio̍h-tēng Khu
| 7,847825
| 144.3498
|-
| Shímén Qū
| Chio̍h-mn̂g Khu
| 12,772645
| 51.2645
|-
| Shuāngxī Qū
| Siang-khe Khu
| 9,401291
| 146.2484
|-
| Shùlín Qū
| Chhiū-nâ Khu
| 183184,553065
| 33.1288
|-
| Tàishān Qū
| Thài-san Khu
| 78,014625
| 19.1603
|-
| Tǔchéng Qū
| Thô͘-siâⁿ Khu
| 239238,172607
| 29.5578
|-
| Wànlǐ Qū
| Bān-lí Khu
| 22,599645
| 63.3766
|-
| Wǔgǔ Qū
| Gō͘-kó͘ Khu
| 8182,763680
| 34.8632
|-
| Wūlái Qū
| U-lai Khu
| 6,040146
| 321.1306
|-
| Xīndiàn Qū
| Sin-tiàm Khu
| 299,042891
| 120.2255
|-
| Xīnzhuāng Qū
| Sin-chng Khu
| 409412,864497
| 19.7383
|-
| Xìzhǐ Qū
| Sik-chí Khu
| 194195,115672
| 71.2354
|-
| Yīnggē Qū
| Eng-ko Khu
| 88,684268
| 21.1248
|-
| Yǒnghé Qū
| Éng-hô Khu
| 229225,042972
| 5.7138
|-
| Zhōnghé Qū
| Tiong-hô Khu
| 415414,742501
| 20.1440
|}

편집

394