"X-SAMPA"의 두 판 사이의 차이

125 바이트 제거됨 ,  14년 전
잔글
표 스타일 변경, 일부 번역
잔글 (→‎다른 기호: 일부 번역)
잔글 (표 스타일 변경, 일부 번역)
 
=== 소문자 ===
{| class="wikitable"
{| border="2" cellpadding="2" cellspacing="0"
! XSX-SAMPA !! IPAcolspan="2" !!| IPA !! 설명 !! 예
|-
| <tt>a</tt> || {{IPA|a}} || [[그림:Xsampa-a.png]] || [[전설 비원순 저모음]] || 프랑스어 d'''a'''me [<tt>dam</tt>], 스페인어 p'''a'''dre [<tt>"padre</tt>]
 
=== 대문자 ===
{| class="wikitable"
{| border="2" cellpadding="2" cellspacing="0"
! XSX-SAMPA !! IPAcolspan="2" !!| IPA !! 설명 !! 예
|-
| <tt>A</tt> || {{IPA|ɑ}} || [[그림:Xsampa-A2.png]] || [[후설 비원순 저모음]] || 영어 f'''a'''ther [<tt>"fA:D@</tt>(<tt>r\</tt>)]
 
=== 다른 기호 ===
{| class="wikitable"
{| border="2" cellpadding="2" cellspacing="0"
! XSX-SAMPA !! IPAcolspan="2" !!| IPA !! Description설명 !! Example
|-
| <tt>.</tt> || {{IPA|.}} || [[그림:Xsampa-fullstop.png]] || [[음절 경계]] || &nbsp;
| <tt>4</tt> || {{IPA|ɾ}} || [[그림:Xsampa-4.png]] || [[치조 탄음]] || 스페인어 pe'''r'''o [<tt>pe4o</tt>], 미국 영어 be'''tt'''er [<tt>"bE4@`</tt>]
|-
| <tt>5</tt> || {{IPA|ɫ}} || [[그림:Xsampa-l eor5.png]] || [[연구개화 치조 설측음]]; also see <tt>_e</tt>도 참고 || 영어 mi'''l'''k [<tt>mI5k</tt>]
|-
| <tt>6</tt> || {{IPA|ɐ}} || [[그림:Xsampa-6.png]] || [[중설 근저모음]] || 독일어 bess'''er''' [<tt>bEs6</tt>], 미국 북동부 영어 wint'''er''' [<tt>"wInt6</tt>]
| <tt>=\</tt> || {{IPA|ǂ}} || [[그림:Xsampa-equalsslash.png]] || [[경구개치조 흡착음]] || &nbsp;
|-
| <tt>-\</tt> || {{IPA|̮}} || [[그림:Xsampa-dashslash.png]] || 연결[[파찰음]] (경계 없음)[[이중조음]]의 연결 || &nbsp;
|}
 
=== Diacritics ===
{| class="wikitable"
{| border="2" cellpadding="2" cellspacing="0"
! XSX-SAMPA !! IPAcolspan="2" !!| IPA !! Description설명
|-
| <tt>_"</tt> || {{IPA|&nbsp; ̈}} || [[그림:Xsampa- doublequotes.png]] || centralized[[중설모음|중설모음화]]
|-
| <tt>_+</tt> || {{IPA|&nbsp; ̟}} || [[그림:Xsampa- plus.png]] || advanced
| <tt>_0</tt> || {{IPA|&nbsp; ̥}} || [[그림:Xsampa- 0.png]] || [[무성음]]
|-
| <tt>_&lt;</tt> || {{IPA|&nbsp;}} || &nbsp; || [[내파음입파음]] (IPA는 각각의 내파음에입파음에 기호를 따로 지정하고 있다.)
|-
| <tt>=</tt> (or <tt>_=</tt>) || {{IPA|&nbsp; ̩}} || [[그림:Xsampa-equalsor equals.png]] || syllabic
|-
| <tt>_&gt;</tt> || {{IPA|ʼ}} || [[그림:Xsampa- greaterthan.png]] || [[glottalic consonant|ejective방출음]]
|-
| <tt>_?\</tt> || {{IPA|ˤ}} || [[그림:Xsampa- questionslash.png]] || [[pharyngealisation인두음|pharyngealized인두음화]]
|-
| <tt>_\</tt> || {{IPA|ˆ}} || &nbsp; || falling tone
| <tt>_^</tt> || {{IPA|&nbsp; ̯}} || [[그림:Xsampa- hat.png]] || non-syllabic
|-
| <tt>_}</tt> || {{IPA|&nbsp; ̚}} || [[그림:Xsampa- rightcurly.png]] || no audible release[[내파음]]
|-
| <tt>`</tt> || {{IPA|˞}} || [[그림:Xsampa-'rhino.png]] || [[rhoticism|rhoticity]] in vowels, retroflexion in consonants (IPA uses separate symbols for consonants, see <tt>t`</tt> for an example)
| <tt>~</tt> (or <tt>_~</tt>) || {{IPA|&nbsp; ̃}} || [[그림:Xsampa-tildor tild.png]] || [[비음]]
|-
| <tt>_A</tt> || {{IPA|&nbsp; ̘}} || [[그림:Xsampa- A.png]] || advanced tongue root
|-
| <tt>_a</tt> || {{IPA|&nbsp; ̺}} || [[그림:Xsampa- a2.png]] || [[apical]]
|-
| <tt>_B</tt> || {{IPA|&nbsp; ̏}} || [[그림:Xsampa- B.png]] || extra low tone특별히 낮은
|-
| <tt>_B L</tt> || {{IPA|&nbsp;}} || [[그림:Xsampa- B L.png]] || low rising tone
|-
| <tt>_c</tt> || {{IPA|&nbsp; ̜}} || [[그림:Xsampa- c.png]] || less rounded
|-
| <tt>_d</tt> || {{IPA|&nbsp; ̪}} || [[그림:Xsampa- d.png]] || [[dental consonant|dental치음]]
|-
| <tt>_e</tt> || {{IPA|&nbsp; ̴}} || [[그림:Xsampa- e.png]] || velarized or pharyngealized; also see <tt>5</tt>
|-
| <tt>&lt;F&gt;</tt> || {{IPA|&nbsp;}} || [[그림:Xsampa-ltFgt.png]] || global전체적인 fall하강
|-
| <tt>_F</tt> || {{IPA|&nbsp; ̂}} || [[그림:Xsampa- F.png]] || falling tone
|-
| <tt>_G</tt> || {{IPA|ˠ}} || [[그림:Xsampa- G.png]] || [[연구개음|연구개음화]]
|-
| <tt>_H</tt> || {{IPA|&nbsp; ́}} || [[그림:Xsampa- H.png]] || high tone 높은
|-
| <tt>_H T</tt> || {{IPA|&nbsp;}} || [[그림:Xsampa- H T.png]] || high rising tone
| <tt>_h</tt> || {{IPA|ʰ}} || [[그림:Xsampa- h.png]] || [[격음|격음화]]
|-
| <tt>_j</tt> (또는 <tt>'</tt>) || {{IPA|ʲ}} || [[그림:Xsampa-'or j.png]] || [[구개음|구개음화]]
|-
| <tt>_k</tt> || {{IPA|&nbsp; ̰}} || [[그림:Xsampa- k.png]] || [[creaky voice]]
|-
| <tt>_L</tt> || {{IPA|&nbsp; ̀}} || [[그림:Xsampa- L.png]] || low tone 낮은
|-
| <tt>_l</tt> || {{IPA|ˡ}} || [[그림:Xsampa- l.png]] || lateral release
|-
| <tt>_M</tt> || {{IPA|&nbsp; ̄}} || [[그림:Xsampa- M.png]] || mid tone
|-
| <tt>_m</tt> || {{IPA|&nbsp; ̻}} || [[그림:Xsampa- m.png]] || [[laminal consonant|laminal설단음]]
|-
| <tt>_N</tt> || {{IPA|&nbsp; ̼}} || [[그림:Xsampa- N.png]] || [[linguolabial consonant|linguolabial설첨음]]
|-
| <tt>_n</tt> || {{IPA|ⁿ}} || [[그림:Xsampa- n2.png]] || nasal release
|-
| <tt>_O</tt> || {{IPA|&nbsp; ̹}} || [[그림:Xsampa O.png]] || more rounded
|-
| <tt>_o</tt> || {{IPA|&nbsp; ̞}} || [[그림:Xsampa- o.png]] || lowered
|-
| <tt>_q</tt> || {{IPA|&nbsp; ̙}} || [[그림:Xsampa- q.png]] || retracted tongue root
|-
| <tt>&lt;R&gt;</tt> || {{IPA|&nbsp;}} || [[그림:Xsampa-ltRgt.png]] || global rise전체적인 상승
|-
| <tt>_R</tt> || {{IPA|&nbsp; ̌}} || [[그림:Xsampa- R.png]] || rising tone
|-
| <tt>_R F</tt> || {{IPA|&nbsp;}} || [[그림:Xsampa- R F.png]] || rising falling tone
|-
| <tt>_r</tt> || {{IPA|&nbsp; ̝}} || [[그림:Xsampa- r.png]] || raised
|-
| <tt>_T</tt> || {{IPA|&nbsp; ̋}} || [[그림:Xsampa- T.png]] || extra high tone특별히 높은
|-
| <tt>_t</tt> || {{IPA|&nbsp; ̤}} || [[그림:Xsampa- t.png]] || [[breathy voice]]
|-
| <tt>_v</tt> || {{IPA|&nbsp; ̬}} || [[그림:Xsampa- v.png]] || [[유성음]]
|-
| <tt>_w</tt> || {{IPA|ʷ}} || [[그림:Xsampa- w.png]] || [[순음|순음화]]
|-
| <tt>_X</tt> || {{IPA|&nbsp; ̆}} || [[그림:Xsampa- X.png]] || extra-short특별히 짧은
|-
| <tt>_x</tt> || {{IPA|&nbsp; ̽}} || [[그림:Xsampa- x.png]] || mid-centralized[[중설 중모음]]화
|}
 

편집

4,226