ding-dong/glider

(Ding-dong / glider에서 넘어옴)

ding-dong/glider》는 TOKIO의 27번째 싱글이다.

ding-dong / glider
TOKIO의 싱글
ding-dong / glider의 싱글
A 사이드ding-dong, glider
발매일2002. 12. 4
포맷맥시싱글
장르제이팝
레이블유니버설 뮤직 재팬
TOKIO 싱글 연표
GREEN
(2002)
〈ding-dong / glider〉
(2002)
AMBITIOUS JAPAN!
(2002)

설명편집

발매타입편집

  • 초회반
  • 통상반

수록곡편집

  1. ding-dong
    • 작사·작곡 : BARGAINS / 편곡 : KAM
  2. glider
    • 작사·작곡 : / 편곡 : HIKARI
  3. ding-dong (Instrumental)
  4. glider (Backing Track)