찐끼엠

찐끼엠(베트남어: Trịnh Kiểm / 鄭檢 정검, 1503년 9월 14일 ~ 1570년 3월 24일)은 대월 후 레 왕조의 정치인, 찐 주의 제1대 군주(재위: 1545년 ~ 1570년)이다. 레 장종, 레 중종, 레 영종을 보좌했다.

Picto infobox prétendant à un trône.png
태국공
Thái Quốc Công
太國公
Trịnh Kiểm.png
지위
찐 주의 군주
재위 1545년 9월 ~ 1570년 3월 24일
후임 준덕후(俊德侯) 찐꼬이(鄭檜)
이름
찐끼엠(Trịnh Kiểm/鄭檢/정검)
별호 익군공(Dực Quận Công/翼郡公)
양국공(Lạng Quốc Công/諒國公)
묘호 세조(Thế Tổ/世祖)
존호 명강태왕(Minh Khang Thái Vương/明康太王)
시호 충훈(Trung Huân/忠勳)
신상정보
출생일 후 레 왕조 까인통(景統) 6년 8월 24일
(1503년 9월 14일)
사망일 후 레 왕조 찐찌(正治) 13년 2월 18일
(1570년 3월 24일)
부친 육덕공(毓德公) 찐라우(鄭樓)
모친 숙비(淑妃) 호앙티응옥독(黃氏玉篤)
배우자 정비(正妃) 라이티응옥쩐(賴氏玉軫)
태비(太妃) 응우옌티응옥바오(阮氏玉寶)
찐끼엠 화상

생애편집

까인통 6년 8월 24일(1503년 9월 14일), 찐러우의 셋째 아들로 태어났다. 후 레 왕조의 개국공신인 찐카의 후대라고 한다.

응우옌호아 원년(1533년), 후 레 왕조의 권신 응우옌낌레 장종을 옹립하여 군사 및 정치 권력을 장악하였다. 찐끼엠은 전투할 때 용맹함을 보여주었기 때문에 응우옌낌의 신임을 깊게 받았고, 응우옌낌은 자신의 딸 응우옌티응옥바오(阮氏玉寶)를 찐끼엠과 결혼시켰다.

응우옌호아 7년(1539년), 장종에 의해 익군공(베트남어: Dực Quận Công / 翼郡公)으로 봉해졌다.

응우옌호아 13년(1545년) 5월, 응우옌낌이 막 왕조의 첩자에게 독살되었고, 찐끼엠이 그의 관직을 계승하여 정권을 장악하였다. 그해 8월, 도장(都將), 절제각처수보제영(節制各處水步諸營) 겸 총내외평장군국중사(總內外平章軍國重事), 태사(太師), 양국공(베트남어: Lạng Quốc Công / 諒國公)으로 봉해졌고, 권세가 조정을 뒤흔들었다. 이후 찐끼엠은 응우옌낌의 두 아들 응우옌우옹응우옌호앙에게 압박을 가하였고, 결국 응우옌우옹은 모해를 당해 죽었으며 응우옌호앙은 나가서 순화(順化)를 지키게 되었다. 이때부터 찐씨 가문이 장기적으로 후 레 왕조의 정권을 잡게 되었다. 이 찐씨 정권을 찐 주라고 부른다.

응우옌호아 14년(1546년), 막 왕조의 황제 막푹하이가 병사하였고, 태자 막푹응우옌과 홍왕(弘王) 막찐쭝이 제위를 둘러싸고 쟁립하였다. 찐끼엠은 이 틈을 타서 차례로 투언빈 3년(1551년), 투언빈 6년(1554년)에 막 왕조를 북벌하였다. 투언빈 7년(1555년)과 티엔흐우 원년(1557년)에는 차례로 막낀디엔의 공격을 패배시켰고, 아울러 찐찌 원년(1558년) 10월에는 응우옌호앙을 순화로 파견해 지키게 하여 순화, 광남(廣南) 일대의 막 왕조의 세력을 소멸시켰다. 찐찌 2년(1559년)에서 찐찌 11년(1568년)까지 찐끼엠은 여러 차례 병사를 이끌고 막 왕조를 북벌하였다.

찐찌 12년(1569년) 2월, 상상(上相) 태국공(베트남어: Thái Quốc Công / 太國公)으로 진봉되었고, 상부(尙父)로 호칭되었다.

찐찌 13년 2월 18일(1570년 3월 24일), 찐끼엠이 사망하니 향년 68세였다. 명강태왕(베트남어: Minh Khang Thái Vương / 明康太王)으로 존봉되었고, 시호충훈(베트남어: Trung Huân / 忠勳)으로 하였다.

푹타이 원년 10월 22일(1643년 12월 2일), 찐짱이 찐끼엠의 묘호세조(베트남어: Thế Tổ / 世祖)로 하였다. 찐 주의 왕들이 대대로 미자(美字)를 더하여 최종적으로 명강인지무정웅략현덕풍공계업굉모제세택민건모광벽조상유국광운홍모유후연복정난좌벽수휴독필개국강의보국찬치의위요무정경영서경문수록경광비헌양부조흥수총홍휴금서독유연사연모홍업활달관용립극흥수복지덕광혜부운자치홍은적후영덕공성업제치복원경진기강명웅단장요위진국안강광명예지공의과결창법개기경태영광함장재물무공굉헌법천흥운곽굉회강제성총무영과피원장의평잔성신예강건중정영웅호걸건의조모개선창후태시부선숭기조경신무문웅재위략립업배천공고덕후조모계운창업립본태왕(베트남어: Minh Khang Nhân Trí Vũ chinh hung lược Hiển đức phong công Khải nghiệp hoành mô Tế thế trạch dân Kiến ưu khuông bích Triệu tường dụ quốc Quảng vạn hoằng mô Dụ hậu diễn phúc Tĩnh bích tá mạn Thùy hưu đốc bật Khai quốc cương nghị Phụ quốc tán trị Nghi uy triệu vũ Diên khánh vĩnh tự Kinh văn tuy lộc Cảnh quang phi hiếu Dương võ phù tộ Hưng nghiệp thùy thống Hồng sư nguyên tự Đốc dự riễu tự Yến mưu hồng nghiệp Khoát dại khoan dung Lập cực vĩnh điển Tuy phúc trí đức Quảng huệ phù vận Tư trị hồng ơn Tích hậu vĩnh đức Đại công thịnh nghiệp Chế trị phục viễn Lập kinh trần kỷ Cương minh hung đoán Trương thiện triệu uy Trấn quốc an cương Quan minh tấn triết Cung ý quả quyết Sáng pháp khai cờ Cảnh thái vĩnh quang Hàm trương tái vật Mậu công hoành hiến Pháp thiên hưng vận Quách hoành khôi cương Tề thánh thông minh Vũ anh quả tịch Trương nghĩa bình tàn Thánh nhân duệ trí Cương kiên trung chính Anh hung hào kiệt Kiến nghĩa tạo mưu Khai tiên xương hậu Thái thủy phu tiên Sùng cơ triệu khánh Thần võ thánh văn Hùng tài vĩ lược Lập nghiệp phối thiên Cao công đức hậu Triệu mưu khải vận Sáng nghiệp lập bản Thái Vương / 明康仁智武貞雄略顯德豐功啟業宏謨濟世澤民建謀匡辟肇祥裕國廣運洪謨裕後衍福靖難佐辟垂休篤弼開國剛毅輔國贊治毅威耀武延慶永緒經文綏祿耿光丕憲揚武扶祚興業垂統鴻休綿緒篤裕衍嗣燕謀鴻業豁達寬容立極永興綏福至德廣惠扶運資治洪恩積厚永德大功盛業制治服遠立經陳紀剛明雄斷彰善耀威鎮國安疆光明睿智恭懿果決創法開基景泰永光含章載物茂功宏憲法天興運廓宏恢疆齊聖聰武英果避遠仗義平殘聖神睿智剛健中正英雄豪傑建義造謀開先昌後太始孚先崇基肇慶神武聖文雄才偉略立業配天功高德厚兆謀啟運創業立本太王)이 되었다.

전 임
(초대)
제1대 대월 후 레 왕조 찐 주의 군주
1545년 ~ 1570년
후 임
찐꼬이