Ο

그리스 문자

Ο, ο(그리스어: όμικρον 오미크론[*])은 15번째 그리스 문자이다. 그리스 숫자로는 70을 뜻한다.

Omicron uc lc.svg
그리스 문자
Αα 알파 Νν
Ββ 베타 Ξξ 크시
Γγ 감마 Οο 오미크론
Δδ 델타 Ππ 파이
Εε 엡실론 Ρρ
Ζζ 제타 Σσς 시그마
Ηη 에타 Ττ 타우
Θθ 세타 Υυ 입실론
Ιι 이오타 Φφ
Κκ 카파 Χχ
Λλ 람다 Ψψ 프시
Μμ Ωω 오메가
기타 문자
Greek Digamma normal.svg 디감마 Greek Stigma.svg 스티그마
Greek Eta tack.svg 헤타 Greek San straight.svg
Qoppa Q-and-Z-shaped.svg 코파 Greek Sampi 2 shapes.svg 삼피
Bactrian Sho.svg
Greek omicron.png

문자 인코딩편집

  • Greek Omicron / Coptic O[1]
문자 정보
미리 보기 Ο ο
유니코드 이름 GREEK CAPITAL LETTER OMICRON GREEK SMALL LETTER OMICRON COPTIC CAPITAL LETTER O COPTIC SMALL LETTER O
인코딩 10진 16진 10진 16진 10진 16진 10진 16진
유니코드 927 U+039F 959 U+03BF 11422 U+2C9E 11423 U+2C9F
UTF-8 206 159 CE 9F 206 191 CE BF 226 178 158 E2 B2 9E 226 178 159 E2 B2 9F
수치 문자 참조 Ο Ο ο ο Ⲟ Ⲟ ⲟ ⲟ
명명 문자 참조 Ο ο
DOS Greek 142 8E 166 A6
DOS Greek-2 190 BE 233 E9
Windows 1253 207 CF 239 EF
  • Mathematical Omicron[2]
문자 정보
미리 보기 𝚶 𝛐 𝛰 𝜊 𝜪 𝝄
유니코드 이름 MATHEMATICAL BOLD
CAPITAL OMICRON
MATHEMATICAL BOLD
SMALL OMICRON
MATHEMATICAL ITALIC
CAPITAL OMICRON
MATHEMATICAL ITALIC
SMALL OMICRON
MATHEMATICAL BOLD ITALIC
CAPITAL OMICRON
MATHEMATICAL BOLD ITALIC
SMALL OMICRON
인코딩 10진 16진 10진 16진 10진 16진 10진 16진 10진 16진 10진 16진
유니코드 120502 U+1D6B6 120528 U+1D6D0 120560 U+1D6F0 120586 U+1D70A 120618 U+1D72A 120644 U+1D744
UTF-8 240 157 154 182 F0 9D 9A B6 240 157 155 144 F0 9D 9B 90 240 157 155 176 F0 9D 9B B0 240 157 156 138 F0 9D 9C 8A 240 157 156 170 F0 9D 9C AA 240 157 157 132 F0 9D 9D 84
UTF-16 55349 57014 D835 DEB6 55349 57040 D835 DED0 55349 57072 D835 DEF0 55349 57098 D835 DF0A 55349 57130 D835 DF2A 55349 57156 D835 DF44
수치 문자 참조 𝚶 𝚶 𝛐 𝛐 𝛰 𝛰 𝜊 𝜊 𝜪 𝜪 𝝄 𝝄
문자 정보
미리 보기 𝝤 𝝾 𝞞 𝞸
유니코드 이름 MATHEMATICAL SANS-SERIF
BOLD CAPITAL OMICRON
MATHEMATICAL SANS-SERIF
BOLD SMALL OMICRON
MATHEMATICAL SANS-SERIF
BOLD ITALIC CAPITAL OMICRON
MATHEMATICAL SANS-SERIF
BOLD ITALIC SMALL OMICRON
인코딩 10진 16진 10진 16진 10진 16진 10진 16진
유니코드 120676 U+1D764 120702 U+1D77E 120734 U+1D79E 120760 U+1D7B8
UTF-8 240 157 157 164 F0 9D 9D A4 240 157 157 190 F0 9D 9D BE 240 157 158 158 F0 9D 9E 9E 240 157 158 184 F0 9D 9E B8
UTF-16 55349 57188 D835 DF64 55349 57214 D835 DF7E 55349 57246 D835 DF9E 55349 57272 D835 DFB8
수치 문자 참조 𝝤 𝝤 𝝾 𝝾 𝞞 𝞞 𝞸 𝞸

각주편집

  1. “Greek and Coptic (Range: 0370–03FF)” (PDF). 《The Unicode Standard, Ver. 8.0》. Unicode, Inc. 2015. 2004년 9월 20일에 원본 문서 (PDF)에서 보존된 문서. 2016년 2월 8일에 확인함. 
  2. “Mathematical Alphanumeric Symbols (Range: 1D400–1D7FF)” (PDF). 《The Unicode Standard, Ver. 8.0》. Unicode, Inc. 2015. 2016년 2월 8일에 확인함.