Ϻ, ϻ(그리스어: ϻάν [*])는 그리스 문자 자모이다.

그리스 문자
Αα 알파 Νν
Ββ 베타 Ξξ 크시
Γγ 감마 Οο 오미크론
Δδ 델타 Ππ 파이
Εε 엡실론 Ρρ
Ζζ 제타 Σσς 시그마
Ηη 에타 Ττ 타우
Θθ 세타 Υυ 입실론
Ιι 요타 Φφ
Κκ 카파 Χχ
Λλ 람다 Ψψ 프시
Μμ Ωω 오메가
기타 문자
디감마 스티그마
헤타
코파 삼피

문자 인코딩 편집

문자 정보
미리 보기 Ϻ ϻ Ͷ ͷ
유니코드 이름 GREEK CAPITAL LETTER SAN GREEK SMALL LETTER SAN GREEK CAPITAL LETTER PAMPHYLIAN DIGAMMA GREEK SMALL LETTER PAMPHYLIAN DIGAMMA
인코딩 10진 16진 10진 16진 10진 16진 10진 16진
유니코드 1018 U+03FA 1019 U+03FB 886 U+0376 887 U+0377
UTF-8 207 186 CF BA 207 187 CF BB 205 182 CD B6 205 183 CD B7
수치 문자 참조 Ϻ Ϻ ϻ ϻ Ͷ Ͷ ͷ ͷ

참조 편집