팜팡가어

필리핀의 주요 언어 중의 하나

카팜팡안어(Kapampangan) 또는 팜팡고어(쿨리탄 문자:Kapampangan.svg)는 필리핀의 주요 언어 중의 하나이다. 팜팡가 주에서, 타를라크 주 남부의 절반, 바탄 주의 북부에서 주로 말해지는 언어이다. 카팜팡안어는 또한 불라칸 주바랑가이누에바에시하 주 그리고 삼발레스 주아에타 족 일부도 이 언어를 이해한다. 이 언어는 또한 카팜팡안어에서는 존경의 의미로 ‘모유로 키운 언어’라는 의미의 아마눙 시수안(Amánung Sísuan)이라고도 부른다.

카팜팡안어
Amánung Kapampangan
사용 국가 필리핀 필리핀
사용 지역 루손 북부와 중부
사용 민족 카팜팡안 족
언어 인구 190만(1997)[1]
순위 6위[2]
문자 로마자
언어 계통 오스트로네시아어족
 말레이폴리네시아어파
  필리핀어군
   중앙루손어군
    카팜팡안어
공용어 및 표준
표준 지방어
방언 팜팡가 주
타를라크 주
언어 부호
ISO 639-2 pam
ISO 639-3 pam 팜팡가어
카팜팡안어 통용 지역
카팜팡안어 통용 지역

역사편집

카팜팡안(Kapampangan)이라는 단어는 ‘강둑’이라는 의미를 가진 어근 팜팡(pampáng)에서 유래했다. 역사적으로, 이 언어는 라칸족들이 통치했던 루손 왕조 이전에 이 언어가 사용되었다. 18세기에는 Fr. 디에고 베르가뇨에 의해 카팜팡안에 대해서 두 권의 책이 쓰여졌다. 그는 《팜팡가 어 어휘》(Vocabulario de la lengua Pampanga)[3]와 《팜팡가 언어의 예술》(Arte de la lengua Pampanga)을 저술했다. 카팜팡안어는 19세기에 두 명의 문학 거장을 배출해 냈다. 대부 안젤모 파하르도는 그의 작품 《곤살로 데 코르도바》(Gonzalo de Córdova) 그리고 《그라나다 정복 영웅의 희극》(Comedia Heróica de la Conquista de Granada)으로 유명하다. 또 다른 작가는 후안 크리소스토모 소토로 많은 연극 작품을 저술한 것으로 유명하다. 그는 1901년 《알랑 디오스》(Alang Dios)를 저술했다. 카팜팡안어의 시 경합 《크리쏘탄》(Crissotan)은 그의 문학적 벗 이자 천재 노벨평화상, 노벨문학상 후보였던 1950년대의 아마도 유손이 카팜팡안 문학에서 그의 공헌을 기리기 위해 저술한 것이다.[4]

분류편집

카팜팡안어는 오스트로네시아어족의 중앙루손어군으로 분류된다. 이것과 가장 가까운 친척 중의 하나가 삼발레스 주의 삼발어와 팡가시난 지방의 볼리나오 타운에서 말해지는 바볼리나오어이다.

지리적 분포편집

카팜팡안은 주로 팜팡가 주타를라크 주의 남부 타운(밤반, 카파스, 콘셉시온, 산호세, 게로나, 라파스, 빅토리아, 타를라크 시)에서 말해지는 언어이다. 또한 바탄 주의 외딴 집단 사회(아부카이, 디날루피한, 헤르모사, 그리고 사말)와 불라칸 주(발리와그, 산 미겔, 산 일데폰소, 하고노이, 플라리델, 풀리란, 그리고 칼룸피트), 누에바에시하 주(카비아오, 산 이시드로, 가판 시, 카바나투안 시) 그리고 삼발레스 주의 올롱가포 시, 수빅에서도 통용된다.

2000년 인구 조사에서 전체 76,332,470명 중 2,312,870명이 카팜팡안어를 네이티브어로 사용할 수 있다고 한다.

음운편집

모음편집

카팜팡안어는 모음 음소가 완성되어 있다. 그것들은:

여기에, 어떤 방언들은 /ə/도 가지고 있다. 일부 서부 강세에는, 여섯 개의 단모음 음소가 있는데, 후설 비원순 고모음 /ɯ/은 [atɯp] "지붕" 그리고 [lalɯm] "깊은"에서와 같은 예제에서 나타난다. 그러나, 이러한 소리는 대부분의 카팜팡안어 화자들에 의해 /a/ 소리와 함께 통합되어 버린다.

네 개의 이중모음이 있다. /aɪ/, /oɪ/, /aʊ/, 그리고 /iʊ/. 그러나, 표준 카팜팡안어를 비롯한 대부분의 방언은 /aɪ/ 와 /aʊ/ 가 각각 /ɛ/ 와 /o/ 소리로 감소된다.

단모음은 강세를 받지 않고, 음절 끝에 위치한 이음을 가진다:

 • /a/는 마지막 음절을 제외하고 비강세 위치에서는 약간 올라감
 • 비강세 /i u/는 보통 영어의 "bit"과 "book"에서처럼 각각 [ɪ ʊ]로 발음. 마지막 음절 예외
 • 마지막 음절에서, /i/는 [ɛ, i]로 발음될 수 있으며, /u/는 [o, u]로 발음될 수 있다.
  • deni/reni ("이것들"을 의미)는 [ˈdɛnɛ]/[ˈɾɛnɛ] 또는 [ˈdɛni]/[ˈɾɛni]로 발음될 수 있고, seli ("샀다"를 의미)는 [ˈsɛlɛ] 또는 [ˈsɛli]로 발음될 수 있고, kekami ("우리에게" [너를 빼고]를 뜻하는)는 [kɛkɐˈmɛ] 또는 [kɛkɐˈmi]로 발음될 수 있고, suerti는 [ˈswɛɾtɛ] 또는 [ˈswɛɾti]로 발음될 수 있고, sisilim ("황혼"을 뜻함)는 [sɪˈsilɛm] 또는 [sɪˈsilim]로 발음될 수 있다.
  • kanu (meaning "그가 말했다, 그녀가 말했다, 그들이 말했다, ~라고 하더라, 추정컨대, 전하는 바에 의하면, 예측컨대")는 [kaˈno] 또는 [kaˈnu]로 발음될 수 있고, libru ("책"을 뜻함)는 [libˈɾo] 또는 [libˈɾu]로 발음될 수 있고, ninu ("누가"를 뜻함)는 [ˈnino] 또는 [ˈninu]로 발음될 수 있고, kaku ("나에게"를 뜻함)는 [ˈkako] 또는 [ˈkaku]로 발음될 수 있고, kamaru ("귀뚜라미"를 뜻함)는 [kamɐˈɾo] 또는 [kamɐˈɾu]로 발음될 수 있다.
 • 강세를 받지 않은 /e, o/ 는 끝음절을 제외하고 보통 [ɪ, ʊ]로 각각 발음된다.

자음편집

아래는 카팜팡안어의 자음 도표이다. 모든 파열음은 무기음이다. 연구개 비음은 단어의 처음을 포함하여 모든 위치에서 나타난다.

다른 필리핀어와는 달리, 카팜팡안어는 음소 /h/가 없다.

양순음 치음 /
치경음
경구개음 연구개음 성문음
비강음 m n ŋ
파열음 무성음 p t k ʔ
유성음 b d g
마찰음 s ʃ
탄음 ɾ
접근음 l j w
 • /k/는 모음 사이의 [x]에 연음화되는 경향이 있다.
 • [d]와 [ɾ]는 카팜팡안에서 이음이며, 그리하여 때때로 서로 바뀌기도 한다. 그래서 Nukarin la ring libru?는 Nukarin la ding libru?가 될 수 있다. (번역: 책이 어디에 있지?)
 • 단어의 끝에서 발생하는 성문파열음은 종종 문장 중간에 있을 때는 생략된다.

어휘편집

카팜팡가의 주요 타운에 살면서 말해지는 카팜팡안어의 지배적인 방언의 어떤 단어들은 다음과 같다:

편집

 • 1 - isa (수를 암송할 때); metung (수를 셀 때)
 • 2 - addua
 • 3 - atlu
 • 4 - apat
 • 5 - lima
 • 6 - anam
 • 7 - pitu
 • 8 - walu
 • 9 - s'yam
 • 10 - apulu

문장편집

 • 내 이름은 존이야. - Juan ya ing lagyu ku.
 • 나 여기 있어! - Atyu ku keni! / Ati ku keni!
 • 넌 누구니? - Nukarin ka (kanyan)?
 • 난 널 사랑해. - Kaluguran daka.
 • 뭘 원하니? - Nanu ya ing buri mu?
 • 난 집에 갈거야. - Muli ku.
 • 그들은 먹기를 원하지 않아. - Ali la bisang mangan.
 • 그는 쌀을 샀어. - Sinali yang nasi.
 • 그녀는 그것을 좋아해. - Buri ne ita.
 • 외출해도 되나요? - Malyari ku waring lumwal?
 • 잠을 못 이루겠어. - Ali ku mipapatudtud.
 • 겁나네요. - Tatakut kami.
 • 내 애완동물이 어제 죽었어. - Mete ya ing sese ku napun.
 • 나이가 어떻게 되니? - Pilan na kang banua?
 • 그걸 어떻게 했니? - Makananu meng gewa ita?
 • 여길 어떻게 왔니? Katnamu ka miparas keni?
 • 얼마나 크지? - Makananu ya karagul? / Nu anti ya karagul?
 • 언제 돌아올거야? - Kapilan ka mibalik?

단어편집

 • - yaku, i aku
 • - ika (단수); ikayu (복수)
 • 너와 나- ikata
 • 우리 - ikami
 • 우리의 - itamu/ikatamu
 • 우리 모두 - itamu ngan / ikatamu ngan
 • 너희들 모두 - ikayu ngan / iko ngan love - lugud
 • 분노 - muwa
 • 아름다운 - malagu (여성); masanting (남성, 보통 무생물 목적어가 온다)
 • 아름다움 - lagu
 • - aldo
 • - bulan
 • - bituin
 • 하늘 - banua
 • 지구 (행성) - yatu morning - abak
 • 정오 - ugtu
 • 오후 - gatpanapun
 • 황혼 - sisilim
 • - bengi
 • 자정 - kapitangang bengi
 • 새벽 / 새벽녘 - ganing aldo
 • - dalan
 • 음식 - pamangan
 • - asu
 • 고양이 - pusa
 • - dagis
 • 개미 - panas
 • 돼지 - babi
 • 식물 - tanaman
 • - sampaga
 • 야채 - gule
 • - bale
 • 타운 - balen
 • 아이 - anak
 • 부모 - pengari
 • 혈육 - kapatad
 • 삼촌 - bapa
 • 고모 - dara
 • 조카 - pisan

각주편집

 1. Kapampangan at Ethnologue (18th ed., 2015)
 2. Philippine Census, 2000. Table 11. Household Population by Ethnicity, Sex and Region: 2000
 3. Bergaño
 4. In many gatherings Kapampangans seem more confident and articulate in exchanging views and ideas among their own K[abalen] ‘countrymen’ in Tagalog which is the vernacular in the Philippines, than they would in their own [native language]. For instance, many Catholic priests are now delivering their homilies in the Tagalog language during a Kapampangan liturgy while high school student meetings are conducted in the Tagalog language even if all the participants are Kapampangans.

  — [1]

외부 링크편집